نوارنقاله سری R (غلطکی)

 

نقاله غلطکی ثقلی رولیکی

بالا